0
Košík je prázdný

Reklamační řád

Záruky a reklamace

Reklamační řád je nedílnou součástí „Všeobecných obchodních podmínek OCC “.

1. Záruky
 

1.1. Dodavatel poskytuje na dodaný předmět plnění záruku vyznačenou na faktuře nebo jiném dokladu, např. dodacím listu, výdejce, prodejce, záručním listu počítače atd.

1.2. Záruku dodavatel neposkytuje na software, kde dodavatel pouze převádí uživatelská práva (viz níže). 

1.3. Délka záruční doby může být stanovena pro jednotlivé předměty/díly předmětu plnění odlišně a je vyznačena na dodacím listu nebo jinde, např. záručním listu výrobce, v návodu, v podmínkách použití, na internetových stránkách výrobce atd.

1.4. Je-li odběratel současně spotřebitelem vztahují se na spotřební zboží na prvních 24 měsíců z celkové doby dodavatelem poskytnuté záruky ustanovení § 619 až 627 zákoníku (zákonná záruka), nestanoví-li příslušný právní předpis ve specifických případech jinak. Po uplynutí této doby se nároky odběratele řídí smluvními podmínkami tzv. rozšířené záruky podle těchto Všeobecných podmínek.

1.5. Je-li předmětem plnění, nebo jeho součástí, software, záruka dodavatele se vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií. Odběratel se stává okamžikem otevření obalu produktu (odstraněním pečetí, porušením folie apod.) oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Dodavatel neodpovídá za správnou funkci software. Obsah záruky poskytnuté výrobcem software se řídí licenčním ujednáním, které je zpravidla jeho součástí. Software nelze vrátit dodavateli.

1.6. Na prodej použitého zboží se zákonná záruka nevztahuje.

1.7. Nároky odběratele na jakost a poskytnutí záruky v režimu obchodního zákoníku se řídí podle těchto Všeobecných podmínek, popř. podle dalších smluvních ujednání.

1.8. Reklamaci nelze uplatnit na změny parametrů předmětu nebo jeho části, pokud tyto nemají původ ve výrobě, použitém materiálu nebo způsobu zpracování, ale jejichž původem je tzv. životnost, tj. doba po kterou při správném užívání může předmět nebo jeho část vzhledem ke svým vlastnostem, způsobu a intenzitě užívání vydržet (např. baterie, náplně tiskáren ad.).

1.9. Smluvní a rozšířená záruka platí pro závazkové vztahy v režimu obchodního zákoníku a pro dobu záruky poskytnuté dodavatelem nad rámec tzv. zákonné záruky. Ze smluvní a rozšířené záruky vzniká odběrateli pouze právo na bezplatné odstranění vad, na něž se záruka vztahuje a které se na předmětu plnění nebo jeho části vyskytnou při dodržení záručních podmínek, za předpokladu obvyklého užívání za podmínek obvyklých pro užívání předmětu plnění.

1.10. Způsob uplatnění i podmínky pro uplatnění smluvní nebo rozšířené záruky se můžou v průběhu doby záruky lišit podle podmínek dodavatele nebo výrobce.

1.11. V rámci smluvní nebo rozšířené záruky bude vada předmětu plnění odstraněna opravou. Nebude-li to z povahy závady možné nebo ekonomické, pak výměnnou za zboží obdobných nebo lepších parametrů.

1.12. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na běžné opotřebení díla vzniklé jeho obvyklým užíváním a na vady pro které byla sjednána nižší cena. 

1.13. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na závady způsobené užitím nebo instalací v rozporu s návodem, těmito Všeobecnými podmínkami, na závady vzniklé nesprávnou přepravou a skladováním, neodborným a nepřiměřeným zacházením, neobvyklým užitím nebo provozem za neobvyklých podmínek (viz. body 4. a 7.),fyzickým poškozením, povětrnostními vlivy, přepětím nebo elektrostatickým výbojem, použitím jiného než doporučeného spotřebního materiálu (např neoriginální nebo repasované cartridge do tiskáren) nebo použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení.

1.14. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé viry, instalací software nedodaného dodavatelem, neodbornou instalaci software nebo periferií. 

1.15. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na opotřebení součásti předmětu plnění u nichž výrobce (nebo dodavatel) limitoval životnost takové součásti a na přirozené opotřebení součásti při výrobcem doporučeném užívání předmětu plnění (např. aktivní chlazení, akumulátory ad.).

1.16. Záruka zaniká, pokud se na předmětu plnění neprovádí pravidelná údržba v souladu s návodem k obsluze, pokud je předmět plnění pozměněn, porušena záruční pečeť, nebo pokud do předmětu plnění neoprávněně zasáhne osoba, která k zásahu není dodavatelem zmocněna.

1.17. Smluvní záruční doba počíná běžet předáním předmětu plnění odběrateli. Bude-li zboží v rámci smluvní záruky opraveno nebo vyměněno bude mít záruční dobu do zbytku smluvní záruční doby předmětu plnění.

1.18. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby ukončení reklamačního řízení (provedení opravy), kdy je odběrateli umožněno zboží převzít. 

1.19. Záruka se nevztahuje na nefunkčnost předinstalovaného software pokud jeho nefunkčnost byla způsobena zásahem uživatele, např. instalací třetího software, nevhodných ovladačů apod.

1.20. V případě pozáručních oprav poskytuje dodavatel smluvní záruku na dodaný materiál v délce 6 měsíců a na práce v délce 3 měsíců. 

1.21. Na použitý předmět plnění poskytuje dodavatel smluvní záruku v rozsahu uvedeném na dodacím listě, prodejce nebo jiném dokladu.


 

2. Uplatnění reklamace
 

2.1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna dodavatele, pokud není jinde stanoveno jinak. 

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit následující:

 • Doklad o zakoupení předmětu plnění s vyznačenou zárukou a sériovým číslem (typicky prodejka, faktura, dodací list ad.) 
 • Reklamovaný kompletní předmět plnění vč. příslušenství a dokumentace s neporušenými záručními pečetěmi 
 • Původní obal, pokud je předmět plnění zakoupen v režimu obchodního zákoníku. 
 • U placené rozšířené záruky příslušnou Servisní kartu. 
 • Co nejpřesnější popis závady, její projevy vč. jejich četnosti. 
 • Při reklamaci počítače, notebooku nebo serveru značky OG je nutné předložit výrobní (záruční) list zařízení. 
 • Z důvodu možného poškození předmětu při přepravě je dodavatel oprávněn nepřijmout k reklamaci předmětu plnění dodaného v jiném než originálním obalu, tedy obalu od identického kusu se shodným sériovým číslem s předmětem plnění. Pokud odběratel nedodá originální obal, zajistí dodavatel obal náhradní. Za zajištění náhradního obalu uhradí odběratel dodavateli poplatek ve výši 300,- Kč + DPH.
 • V případě, že předmět plnění vykazuje vady, je odběratel povinen tyto vady ihned nahlásit dodavateli. 
 • Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění v nejkratší možné době po přechodu nebezpečí škody na předmět plnění. Jestliže odběratel nezařídí odbornou prohlídku u dodavatele, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.
 • Za předpokladu dodržení ustanovení bodů 8.4.-5. přijme oprávněná osoba dodavatele předmět plnění k posouzení reklamace a vystaví Potvrzení o přijetí reklamace
 • Pokud není možné o reklamaci rozhodnout ihned, bude odběratel o výsledku reklamace informován sjednaným způsobem a to zpravidla do 7 dnů. Pokud bude nutné posouzení výrobcem nebo jeho autorizovaným partnerem, zajistí dodavatel toto posouzení zpravidla do 14 dnů od převzetí předmětu plnění. 
 • Pokud odběratel předá předmět plnění k reklamaci nekompletní, dodavatel jej může přijmout a vydat Potvrzení, kde ale bude uvedeno, že přijal předmět nekompletní. V tomto případě začíná lhůta pro vyřízení reklamace až po dodání chybějících součástí předmětu. 
 • Dodavatel je oprávněn uznat reklamaci za neoprávněnou, pokud reklamovaná vada má původ v neobvyklém nebo nepřiměřeném užívání předmětu, které bylo v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami nebo příslušným předpisem výrobce nebo dodavatele (uživatelská příručka, návod k obsluze) nebo pokud nebyla prováděna pravidelná údržba podle tohoto předpisu, nebo pokud do zařízení zasáhla neoprávněná osoba – byly poškozené záruční pečeti. 
 • V případě neoprávněné reklamace (např. nebude-li shledána popsaná závada nebo pokud se na shledanou závadu již nevztahuje záruka) je odběratel povinen před převzetím zboží uhradit vzniklé náklady na testování a případnou přepravu podle ceníku dodavatele nebo servisního partnera, pokud je zboží testováno servisním partnerem. 
 • Dodavatel může vydat pro předmět plnění nebo soubor předmětů plnění tzv. Servisní kartu, která stanovuje individuální podmínky poskytnutí záruky a záručního servisu nadřazené těmto Všeobecným podmínkám. Podmínky jsou popsány ve individuální smlouvě.
 • Odběratel může požádat o vyřízení záručního servisu „on-site“ (v místě instalace předmětu plnění). Servis „on-site“, i záruční, je službou nadstandardní a placenou odběratelem dle aktuálního ceníku dodavatele. Odběratel vytvoří podmínky pro úspěšné provedení servisního zákroku (přístup do objektu k zařízení, přístupová hesla k síti, apod.) a k provedení formalit nezbytných v reklamačním řízení. V případě, že v dohodnutém termínu odběratel podmínky nutné pro servisní zákrok nevytvoří, je povinen uhradit náklady, které dodavateli v souvislosti s neúspěšným servisním zákrokem vznikly. V případě servisu mimo Českou republiku se cena sjednává individuálně. 
 • Odběratel může požádat o zapůjčení náhradního zařízení na dobu opravy. Dodavatel mu, jej podle svých možností (pokud je obdobné zařízení skladem), zapůjčí. Služba je nadstandardní a placená, pokud není v individuálních servisních podmínkách stanoveno jinak. 
 • Dodavatel je oprávněn k zajištění záručního servis prostřednictvím třetích osob – servisních partnerů.

3. Odstoupení od smlouvy on-line:

3.1. Uzavřeli spotřebitel závazkovou smlouvu o prodeji zboží on-line (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, především elektronického obchodu na Internetu) má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od převzetí plnění a to za následujících podmínek:

- nejedná se o software u kterého byl porušen originální obal, 

- nejedná se o zboží upravené podle přání spotřebitele,

- nejedná se o zboží nebo služby u nichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, 

- nejedná se o další zboží nebo smlouvy vyjmenované v obč. zákoníku, příp.jiných zákonných předpisech.

3.2. Pokud dodavatel nepředal povinné informace (par. 53 obč. zákoníku) prodlužuje se lhůta pro právo na odstoupení od smlouvy spotřebitelem na 3 měsíce. Pokud v průběhu této lhůty dodavatel informace předá, končí 3 měsíční lhůta a začíná lhůta 14-ti denní. 

3.3. Spotřebitel je povinen doručit oznámení o odstoupení od smlouvy nejpozději do konce lhůty pro odstoupení a současně vrátit kompletní předmět plnění vč. obalů, dokladů a kompletní dokumentace na provozovnu dodavatele.

3.4. Náklady na vrácení předmětu plnění nese spotřebitel.

3.5. Pokud spotřebitel řádně a včas odstoupí od smlouvy a vrátí kompletní předmět plnění, dodavatel neprodleně vrátí zaplacenou cenu za předmět plnění.

3.6. Závazkovou smlouvu uzavřenou on-line (na dálku) lze zrušit jen za podmínek stanovených par. 49, 517, 597, 622 a 679 občanského zákoníku.


 

4. Odpovědnost za škody

4.1. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody způsobené mu zaviněným porušením povinností vyplývajících pro dodavatele ze závazkového vztahu. 

4.2. Obě strany závazkového vztahu stanovují, že maximální výši předvídatelné škody, která může vzniknout porušením povinností dodavatele, představuje cena předmětu plnění, souvisejícího se škodnou událostí, pokud není jinde stanoveno jinak.

4.3. Dodavatel neodpovídá za škody, které dodavateli vzniknou:

 • údržbou nebo opravou předmětu plnění jinou osobou než dodavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou, 
 • neobvyklým nebo nepřiměřeným způsobem použití předmětu plnění, 
 • používáním předmětu v jiných než doporučených podmínkách. 

4.4. Nároky na úhradu škody může odběratel uplatnit pouze v případě, že učinil všechny kroky směřující k minimalizaci předmětné škody a pokud o vzniku škody bezodkladně

informoval dodavatele a poskytl mu veškerou dokumentaci, která se k předmětné škodě vztahuje.

4.5. Odběratel nemá nárok na náhradu škody v případě, že o možnosti vzniku škody věděl, ji mohl předpokládat a tuto okolnost dodavateli včas neoznámil.

5. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající ze závazkových vztahů se řídí českým právním řádem.